โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัวเพียงหลวง  

โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๘  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้จัดทำโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัวเพียงหลวง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  การแข่งขันกีฬาครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  จัดขึ้นในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓   มีนายอภินันท์  สุวรรณโค    รักษาราชการแทน นายอำเภอเชียงคานมาเป็นประธานในพิธีเปิด  และ มี ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑  เป็นประธานในพิธีปิด 

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  และภาคีเครือข่ายโครงการเพียงหลวง  ๑๘  ธกส.สาขาเชียงคาน  ธกส.บ้านธาตุ  คุณราเชนต์  โสภาพร  และคุณอภิรัตน์  โสภาพร  การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย  กีฬาฟุตบอล  กีฬาเซปักตะกร้อ  และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งการแข่งขันมีนักกีฬาจากผู้ปกครองนักเรียน  และภาคีเครือข่าย  เข้าร่วมทำการแข่งขัน  


                        
                      
                      


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ปี พ.ศ.2563

 
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน ปี 2563

โครงการเพียงหลวง  SMART STUDENT 
กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม วันที่  27 - 28  สิงหาคม  2562

      


กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเพียงหลวง  18

กีฬาสานสันพันธ์ครอบครัวเพียงหลวง  9 สิงหาคม  2562 
      


ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น