วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )    เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

                ๑.      จัดการศึกษาที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน

                ๒.     ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต

                ๓.     ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ (Slogan)

                                    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เอกลักษณ์ (Identity)

                                    ศูนย์เรียนรู้  เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงภาคีเครือข่าย

อัตลักษณ์ (Identities)

                                    เป็นคนดี ใช้ชีวิตพอเพียง ใส่ใจเรื่องการออม

สีประจำโรงเรียน (School Color)

                                    สีแดง – ขาว

                                    สีแดง     หมายถึง   ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                                    สีขาว      หมายถึง   ความมีคุณธรรม  นำปัญญา

Comments