ข้อมูลบุคลากร 

 นายสุรชาติ  จันปัดถา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Tel :091-054-1999
E-mail : 
surachart.cha@loei1.go.th

นางกัญจน์ณัฏฐ์ พิมพ์ปุ้ย 
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-937-4479
E-mail : kanjanat.pim@loei1.go.th
 
 นางกองแก้ว  กันยะหา
ครูชำนาญการพิเศษ
Tel :089-572-3567
E-mail : kongkaw.kun@loei1.go.th
   
 นางสาวจารุวรรณ  พนะโพธิ์
ครูชำนาญการ
Tel :081-807-0611
E-mail : jaruwan.pan@loei1.go.th
นางจินตนา  สีภา
ครู
Tel :088-571-8300
E-mail : chintana.see@loei1.go.th
   
นางสาวภคพร  พินทา
ครู
Tel :098-593-9802
E-mail : 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชริตตา  จันทะคุณ
ครูผู้ช่วย
Tel :098-096-8727
E-mail : charitta.cha@loei1.go.th
   
นายศราวุฒิ  จิตรหาญ
ครูผู้ช่วย
Tel : 082-273-3054
E-mail : 
 
นางสาวปัญณิกา  ลูกรัตน์
ครูผู้ช่วย
Tel :098-101-1256
E-mail :pannika.loo@loei1.go.th 
   
นางสาวทิพย์  โคหานาม
อัตราจ้าง
Tel :062-498-9780
E-mail :tip.koh@loei1.go.th
นางสาวกัณนภัสสร์  ทำประดิษย์
ธุรการ
Tel :086-223-5505
E-mail :kannapat.tam@loei1.go.th
 
 
นายยุทธศักดิ์ พิลา
ช่างไฟฟ้า 3
Tel :085-456-3269
E-mail :