โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


             
 

ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ  จันปัดถา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เกิดวันที่ :25  ตุลาคม  พ.ศ..2510
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษม. 
E-mail :surachart.cha@loei1.go.th
Telephone : 091-054-1999
บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
17 ก.ย. 2563 19:19
Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
16 มิ.ย. 2563 23:47
Comments