ประวัติโรงเรียน

๑.ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน        

           โรงเรียนเพียงหลวง 18 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาจาน ตั้งอยู่เลขที่ 224/1 หมู่ 1 บ้านนาจาน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42110  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ตุลาคม  2466  โดยพระเสนา  ราชภักดี (แช่ม  ปัญจะ)นายอำเภอเชียงคาน  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ดำรงอยู่ด้วยเงิน ศึกษาพลี และเงินงบประมาณตามลำดับ

          วันที่  5 พฤษภาคม 2471 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          ปี พ.. 2512  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับมีนักเรียน  30  คน  ครู  คน  มีนายเฉลิมชัย   สืบสาย  เป็นครูใหญ่

          ปี พ.. 2521  โรงเรียนเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พ.. 2521

          ปี พ..2523โรงเรียนโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          ปี พ.. 2546   โรงเรียนเปลี่ยนจากหลักสูตรประถมศึกษา พ.. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533) ไปใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 (หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาจาน พ..2546 ) ในภาคเรียนที่ 1/2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  4 และโรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ..  2546 

          ปี พ.. 2557 จังหวัดเลยโดยศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 ได้เสนอชื่อโรงเรียนให้กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านนาจานเป็นโรงเรียนเพียงหลวง 18 ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

          ปัจจุบันปีการศึกษา 2562โรงเรียนเพียงหลวง 18 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสองระดับ คือการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1–2 และการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่1–6มีนักเรียนทั้งสิ้น 128 คน(ข้อมูล ณ วันที่10 มิถุนายน 2562) ครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  ครู  ธุรการ  1 คน นักการภารโรง  1 คน รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  13  คน มีนายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments