นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายพร้อมเพรียงร่วมใจพัฒนา

พันธกิจ (Mission)

          จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายพร้อมเพรียงร่วมใจพัฒนา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

เป้าหมาย (Goal)

. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนในเขตบริการทุกคนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

. ปฏิรูปการเรียนรู้  ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา  ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยเน้นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนอย่างเป็นรูปธรรม  


Comments