ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดกีฬา /ชุดลูกเสือ


ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3

ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  

ชุดแต่งกายพละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชุดแต่งกายลูกเสือ - เนตรนารีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6