หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนเพียงหลวง  ๑๘  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
27 ส.ค. 2562 00:30
Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
27 ส.ค. 2562 00:30
Comments